Thống kê đầu đuôi loto

Xem kết quả

Thống kê đầu đuôi loto Khánh Hòa

NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
07-11-2023 3 lần 4 lần 5 lần 0 lần 5 lần 1 lần 0 lần 5 lần 1 lần 3 lần
06-11-2023 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 5 lần
05-11-2023 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 7 lần 3 lần
04-11-2023 5 lần 0 lần 4 lần 1 lần 1 lần 4 lần 0 lần 6 lần 5 lần 1 lần
03-11-2023 1 lần 1 lần 2 lần 7 lần 2 lần 5 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần
02-11-2023 1 lần 3 lần 7 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần
01-11-2023 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 5 lần
31-10-2023 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 4 lần
30-10-2023 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 0 lần 2 lần 7 lần 1 lần
29-10-2023 0 lần 1 lần 6 lần 0 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần 6 lần
28-10-2023 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 5 lần 3 lần 6 lần 2 lần 5 lần
27-10-2023 5 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần
26-10-2023 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần 4 lần 2 lần
25-10-2023 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 7 lần 4 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần
24-10-2023 2 lần 3 lần 5 lần 1 lần 3 lần 5 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần
23-10-2023 4 lần 5 lần 2 lần 2 lần 5 lần 0 lần 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần
22-10-2023 0 lần 5 lần 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần
21-10-2023 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần
20-10-2023 2 lần 3 lần 1 lần 5 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần 0 lần
19-10-2023 5 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần
Tổng 53 lần 54 lần 58 lần 39 lần 65 lần 50 lần 40 lần 60 lần 66 lần 55 lần

Thống kê theo đuôi loto

NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
07-11-2023 3 lần 1 lần 2 lần 6 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần
06-11-2023 1 lần 3 lần 4 lần 0 lần 5 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 4 lần
05-11-2023 2 lần 0 lần 7 lần 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần
04-11-2023 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 6 lần 2 lần 3 lần 5 lần 3 lần
03-11-2023 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần
02-11-2023 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần
01-11-2023 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 6 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần
31-10-2023 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần
30-10-2023 1 lần 3 lần 1 lần 8 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần
29-10-2023 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 5 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần 0 lần
28-10-2023 0 lần 0 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 6 lần 7 lần 3 lần
27-10-2023 4 lần 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần
26-10-2023 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần
25-10-2023 2 lần 1 lần 6 lần 5 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 5 lần
24-10-2023 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 5 lần 5 lần
23-10-2023 4 lần 6 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần
22-10-2023 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần
21-10-2023 2 lần 0 lần 2 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần
20-10-2023 6 lần 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 5 lần 3 lần
19-10-2023 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần
Tổng 49 lần 41 lần 61 lần 64 lần 51 lần 55 lần 55 lần 49 lần 61 lần 54 lần

Thống kê theo tổng loto

NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
07-11-2023 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần
06-11-2023 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 6 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần
05-11-2023 5 lần 4 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần
04-11-2023 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 6 lần 1 lần
03-11-2023 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 5 lần 5 lần 2 lần
02-11-2023 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần
01-11-2023 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 6 lần 3 lần 1 lần
31-10-2023 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 6 lần
30-10-2023 1 lần 7 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần 5 lần
29-10-2023 1 lần 2 lần 5 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần
28-10-2023 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần 2 lần
27-10-2023 3 lần 0 lần 4 lần 2 lần 3 lần 5 lần 1 lần 4 lần 1 lần 4 lần
26-10-2023 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần 0 lần 5 lần
25-10-2023 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần
24-10-2023 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 5 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần
23-10-2023 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 6 lần 4 lần
22-10-2023 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 5 lần 1 lần 1 lần 4 lần
21-10-2023 2 lần 4 lần 3 lần 6 lần 1 lần 1 lần 5 lần 1 lần 1 lần 3 lần
20-10-2023 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 6 lần 2 lần 6 lần 4 lần 1 lần 0 lần
19-10-2023 2 lần 0 lần 4 lần 5 lần 4 lần 1 lần 3 lần 0 lần 4 lần 4 lần
Tổng 49 lần 55 lần 52 lần 58 lần 55 lần 47 lần 53 lần 56 lần 52 lần 63 lần

Thống kê đầu đuôi loto giúp người chơi dễ dàng giành chiến thắng hơn

Thống kê đầu đuôi loto là một trong những phương pháp phổ biến được sử dụng để phân tích số trong Choilode 247. Theo phương pháp này, người chơi sẽ phân tích tần suất xuất hiện của các số đầu và số đuôi trong các kỳ quay trước đó, từ đó xác định các con số có khả năng xuất hiện cao trong kỳ quay tiếp theo. 

Việc sử dụng thống kê đầu đuôi loto có thể giúp người chơi tăng khả năng đánh trúng số và đạt được kết quả tốt hơn trong trò chơi lô đề. Tuy nhiên, đây chỉ là phương pháp tham khảo, không đảm bảo rằng người chơi sẽ chiến thắng trong mọi trường hợp. 

Ngoài thống kê đầu đuôi loto, người chơi có thể kết hợp với nhiều phương pháp khác như thống kê chu kỳ, tần suất cặp số, tần suất dàn số,… Để tăng khả năng thắng lớn khi chơi lô đề.